XZ697 (HMA8)

Yeovilton 6th July 2007

Yeovilton 6th July 2007